Tổ thực hành may 1

Văn phòng tổ môn: Phòng giáo viên tầng 1 nhà B8

TT Họ tên giảng viên Chức vụ Mail
1 Dương Thị Hồng Hạnh Phó giám đốc hanhdth@hict.edu.vn
2 Đặng Thị Thúy Hồng Tổ trưởng hongdtt@hict.edu.vn
3 Dương Thị Hồng Lượng Tổ phó luongdth@hict.edu.vn
4 Phạm  Kim Thúy Giảng viên thuypk@hict.edu.vn
5 Phạm Thị Hương Giảng viên huongpt78@hict.edu.vn
6 Dương Thị Hân Giảng viên handt@hict.edu.vn
7 Nguyễn Thị Thơm Giảng viên thomnt@hict.edu.vn
8 Nguyễn Huy Đông Giảng viên dongnh@hict.edu.vn
9 Nguyễn Thị Thu Hòa Giảng viên thuhoattdtnc@gmail.com
10 Đoàn Thị Phương Thảo GVCNCT thaodtp@hict.edu.vn

 .