Lãnh đạo trung tâm

BAN QUẢN LÝ  TRUNG TÂM
TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ Mail
1 Nguyễn Thị Kha Giám đốc Phụ trách chung việc tổ chức triển khai các chương trình ,
kế hoạch đào tạo, quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh thuộc trung tâm; tìm kiếm nguồn hàng phục vụ công tác học tập các môn học chuyên ngành
khant@hict.edu.vn
2 Dương Thị Hồng Hạnh Phó giám đốc Phụ trách quản lý nề nếp giảng dạy, công tác GVCN.
Công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng năng lực sư phạm và chuyên môn toàn trung tâm. Quản lý việc thi hành nhiệm vụ của tổ TH may1 và tổ TH may 2, quản lý các lớp TCN ngoài trường.
hanhdth@hict.edu.vn
3 Đặng Thị Thúy Hồng Tổ trưởng tổ may 1 Tổ trưởng tổ TH may 1:
– Nhận kế hoạch giảng dạy từ trung tâm, cân đối và phân công GV giảng dạy, lập kế hoạch SP học tập theo tháng – kỳ và năm học, phân công GV ra đề thi, tổ chức họp rút kinh nghiệm, theo dõi chấm công hàng tháng.
hongdth@hict.edu.vn
4 Dương Thị Tâm Tổ trưởng tổ may 2 Tổ trưởng tổ TH may 2:
– Nhận kế hoạch giảng dạy từ trung tâm, cân đối và phân công GV giảng dạy,
lập kế hoạch SP học tập theo tháng – kỳ và năm học, phân công Gv ra đề thi, tổ chức họp rút kinh nghiệm, theo dõi chấm công hàng tháng
tamdt@hict.edu.vn
5 Nguyễn Thị Lanh Tổ trưởng tổ may 3  Nhận kế hoạch giảng dạy từ trung tâm, cân đối và phân công GV giảng dạy,  lập kế hoạch SP học tập theo tháng – kỳ và năm học, phân công Gv ra đề thi, tổ chức họp rút kinh nghiệm, theo dõi chấm công hàng tháng lanhnt@hict.edu.vn

.