Chức năng nhiệm vụ

I, Chức năng, nhiệm vụ

1. Giảng dạy kỹ thuật may, thực tập sản xuất cho tất cả các hệ đào tạo trong nhà trường

2. Tham gia xây dựng chương trình đào tạo ngành công nghệ may:

+ Chương trình mở ngành;

+ Chương trình đào tạo đang thực hiện trong trường;

+ Chương trình  bồi dưỡng ngắn hạn.

3. Nghiến cứu xây dựng giáo trình các môn học kỹ thuật may, thực tập kỹ thuật may cơ bản, thực tập sản xuất..

4. Quản lý nề nếp giảng dạy: lập kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra, Chỉ đạo giám sát việc kiểm tra nề nếp của các tổ môn, giảng viên.

5. Quản lý công tác phục vụ học tập, lập kế hoạch, khai thác sản phẩm học tập,  tổ chức, quản lý và đưa sản phẩm vào  học tập.

6. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Trung tâm.

7. Quản lý tiến độ học tập của Trung tâm.

8. Phân công nhiệm vụ cho các tổ môn và theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy.

9. Quản lý thi và kiểm tra.

10. Quản lý, bồi dưỡng giảng viên của Trung tâm.

11. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, đề xuất bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học thuộc Trung tâm.

12..Quản lý công tác văn phòng  Trung tâm gồm giao nhận kế hoạch, trao đổi phối hợp với các đơn vị khác, triển khai các văn bản, nghị quyết, qui chế…ghi biên bản  các cuộc họp Trung tâm.

13.Tổ chức và quản lý công tác thi đua  tháng, quý, năm, học sinh giỏi, giáo viên giỏi, bồi dưỡng  giảng viên mới, kèm cặp HSSV.

14.Quản lý các lớp đào tạo ngoài  trường.

15.Kết hợp với các đơn vị thực hiện dự án hợp tác quốc tế ngành Công nghệ may.

16. Tổ chức hoạt động của hội đồng giáo dục Trung tâm, xét học bổng, lên lớp, khen thưởng xử lý kỷ luật, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của HSSV thuộc Trung tâm.

17.Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm, quản lý HSSV; Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên và HSSV thuộc Trung tâm.

18. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ theo quy định; Sơ kết, tổng kết công tác đào tạo của Trung tâm.

19. Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về các lĩnh vực do Trung tâm phụ trách, trực tiếp soạn thảo các quy định của Trung tâm.

20. Một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

II, Cơ cấu tổ chức