Tổ thực hành may 3

Văn phòng tổ môn: 202 nhà B9

TT Họ tên giảng viên Chức vụ Mail
1 Nguyễn Thị Lanh Tổ trưởng lanhnt@hict.edu.vn
2 Nguyễn Thị Thành Tổ phó thanhnt@hict.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thơ Giảng viên thont@hict.edu.vn
4 Trương Thanh Giang Giảng viên giangtt@hict.edu.vn
5 Trương Thiên Quốc Chuyên Giảng viên chuyenttq@hict.edu.vn
6 Hoàng Văn Huy Giảng viên huyhv@hict.edu.vn
7 Nguyễn Cầu Bản Giảng viên bannc@hict.edu.vn
8 Nguyễn Mai Hương Giảng viên huongnm@hict.edu.vn
9 Hoàng Thị Như Phượng Giảng viên phuonghtn@hict.edu.vn
10 Đặng Thị Đan Giảng viên dandt@hict.edu.vn
11 Chu Thị Ngọc Thạch Giảng viên thachctn@hict.edu.vn

.